04.08.2010

Zpustlý areál bývalého koupaliště konečně mizí

 

V červnovém čísle zpravodaje jsme vás v článku „Evropské peníze dále pomáhají Čeladné“ podrobně informovali o zahájení projektu „Regenerace brownfields – areál koupaliště Čeladná“. Dokladem toho, že odstraňování jednotlivých objektů v areálu bývalého koupaliště úspěšně pokračuje podle schváleného harmonogramu, jsou fotografie pořízené na přelomu měsíců června a července.

 

Vedení obce

halahala
rop
 
04.08.2010

Evropské peníze dále pomáhají Čeladné

 

„Regenerace brownfields – areál koupaliště Čeladná“ – tak zní oficiální název projektu, jehož realizace byla zahájena počátkem června 2010. Projekt uspěl v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko a bude dotován z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko částkou maximálně 18,962 mil. Kč, což představuje 92,5% způsobilých výdajů projektu. Obsahem stavby bude provedení demolice zchátralého areálu koupaliště včetně likvidace náhonu a splaškové kanalizace, provedení hrubých terénních úprav a parkových úprav, vybudování přeložky kanalizace, přípojky vody pro závlahu a trafostanice s přípojkou NN. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stala společnost Morys s.r.o., která se zavázala stavbu dokončit nejpozději do konce listopadu letošního roku. Realizací projektu „Regenerace brownfields – areál koupaliště Čeladná“ bude v centru obce revitalizována plocha zpustlého areálu koupaliště a zmíněný prostor bude v podstatě připraven pro realizaci dalších projektů směřujících k jeho smysluplnému využití a začlenění do skutečného centra obce.

Vedení obce

 

hala
rop
 
22.06.2010

Slavnostní otevření nové sportovní haly

 

Pátek 11.června 2010 se zapíše do historie Čeladné bez nadsázky zlatým písmem. Tento den byla totiž slavnostně otevřena nová sportovní hala, která byla vybudována na místě bývalé tělocvičny základní školy. S projektem na její výstavbu, jehož oficiální název je „Rekonstrukce, modernizace a adaptace ZŠ Čeladná – IV.etapa – přístavba tělocvičny“, obec uspěla v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko a 92,5% způsobilých výdajů na stavbu, což představuje částku 47.007.776,-Kč, bylo financováno prostřednictvím dotace z fondu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Slavnostního otevření haly, které bylo kvůli květnovým povodním odloženo, se kromě jiných osobností zúčastnil také současný europoslanec a bývalý hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský. Příležitosti prohlédnout si celý objekt využily v odpoledních hodinách v rámci „dne otevřených dveří“ více než dvě stovky obyvatel a návštěvníků Čeladné. Program slavnostního dne vyvrcholil Velkou taneční zábavou s bohatým programem a tombolou, kterou bylo fungování haly prakticky zahájeno. Naše upřímné poděkování patří všem firmám, jejichž sponzorské dary přispěly ke zdárnému průběhu této významné společenské události.

Starosta obce Pavol Lukša

 

 

halahala
rop
 
18.02.2010

Peníze ze strukturálních fondů EU pomáhají také na Čeladné

 

V pondělí dne 3. srpna 2009 byla zahájena realizace stavby nové tělocvičny u Základní školy Čeladná. Projekt „Rekonstrukce, modernizace a adaptace ZŠ Čeladná – IV. etapa – přístavba tělocvičny“ uspěl v roce 2008 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 a získal dotaci z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 47.007.776,-Kč /úspěšnou žádost o dotaci zpracovala poradenská společnost HRAT, s.r.o. z Třince/. Celková cena stavby je více než 56 mil. Kč bez DPH. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stala společnost VCES a.s., která se zavázala dokončit výstavbu tělocvičny do jara roku 2010.

 

Stavba, která vyroste na místě původní staré tělocvičny, řeší problém nedostatečného zázemí pro výuku tělesné výchovy a školní pohybové aktivity žáků základní školy a také potřebu mimoškolních pohybových aktivit obyvatel Čeladné. Současná tělocvična svými parametry nevyhovuje pro žádné míčové hry a její zázemí neodpovídá současným požadavkům. Hlavní prostor tělocvičny je navržen s důrazem na požadavky pro provozování míčových her, zejména volejbalu a basketbalu. Půdorysně a výškově bude hrací plocha vyhovovat také provozování basketbalu na ligové úrovni. Veřejnost najde v novém objektu prostory pro posilovnu i aerobic a je pamatováno také na prostory pro klubové aktivity společenských organizací v obci. Ke sledování sportovních klání bude sloužit tribuna pro 292 diváků, tělocvična bude vybavena kapacitním zázemím se šatnami, umyvárnami a WC pro sportovní týmy a rozhodčí včetně hygienického zařízení pro diváky i osoby s omezenou schopností pohybu.

 

Věříme, že příležitosti ke sportování v nové tělocvičně i možnost sledování zajímavých sportovních utkání budou dalším příjemným obohacením života občanů naší obce i jejích návštěvníků.

 

pristavbapristavbapristavbapristavba
rop