Formuláře pro stavební úřad platné od 29.3.2013
Náležitosti a způsob vedení stavebního záznamu o stavbě
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území.
Ohlášení odstranění stavby terenních úprav nebo zařízení
Ohlášení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
Oznámení o užívání stavby podle ustanovení §120 zákona č. 183/2006 Sb.,
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
Oznámení změny v užívání stavby
Rozsah a obsah projektové dokumntace pro ohlášení stavby dle ust. § 104 odst. 1písm. a) až d) stave
Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území a obecných technických požadavků n
Žádost o stavební povolení
Źádost o územně plánovací informaci
Źádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost vydání rozhodnutí o umístění stavby a změně stavby