Hotel Prosper již jako majetek obce Hotel Yura - Obec Čeladná

Hotel Prosper již jako majetek obce Hotel Yura

Pavol Lukša

Od ledna 2021 vyjednávala obec s vlastníkem hotelového objektu v centru obce, Ing. Skopalem o možnosti koupě tohoto zařízení. Jedním z důvodu zahájení jednání byla pandemie COVIDU 19, kdy byla všechna ubytovací a restaurační uzavřena a k obci se dostala informace, že majitel zvažuje prodej tohoto zařízení.


Obec musela zvážit všechna pro a proti, zda přenechá pozemky v centru obce soukromým investorům, kde obec neovlivní nic co se v tomto území v centru obce bude dít, zda se z toho stane ubytovna, bude u vchodu viset červená lucerna, či jak již bývá v naší obci zvykem, budou nastavěny apartmánové byty k prodeji.


Developer pak na billboardech či webových stránkách uvede, že „Čeladná není jen místo k bydlení“. Všechno v místě, „od neubývajících míst ve školkách či škole až po byty pro seniory“. To všechno billboardy snesou, když tisk a správa webu jsou v poměru k „vývaru“ drobné. Navíc se vsadí na to, že nikdo z kupujících si při podpisu rezervačních smluv a následně smluv kupních nepoletí ověřit, jak je to doopravdy. Vystřízlívění přichází zpravidla po nastěhování.

Dne 12. února 2021, pak vlastník na radě představil cenu 68 miliónů korun, za kterou je ochoten objekt a okolní pozemky prodat. V ceně tedy nebyla jen samotná stavba a příslušenství hotelu, ale i okolní pozemky, které Ing. Skopal kolem hotelu dokoupil. Souběžně také probíhala jednání s KB, a.s. o možnosti zafinancování nákupu těchto nemovitostí.


Dne 23.2.2021 proběhla pracovní schůzka zastupitelstva v hotelu spojená s jeho prohlídkou, kde se dostalo zastupitelům všech potřebných informací. Zvažovala se všechna možná, nejen zakoupení, ale i budoucí rizika, pokud by obec musela například ručit i jiným majetkem než jen tímto hotelem a přilehlými pozemky. Obec nechala připravit znalecké posudky nejen na objekt hotelu, ale i sousedních pozemků a vyjednala s KB, a.s., parametry tohoto úvěru. Zadala si také právní posouzení, že obec koupí nemovitosti v ceně vyšší, než stanovily znalecké posudky na nemovitost /51 000 000,-Kč/ a pozemky /4 150 000,-Kč/. Dovolím si zde proto také uvést výňatek z právního stanoviska na tento nákup:


㤠38, odst.1
„Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví“.


Obec je povinna pečovat o rozvoj (zvětšování) svého majetku; nabývání nemovitého majetku, který je v budoucnu možno využít pro plnění úkolů obce, a jeho nabytí je proto v souladu se zájmy obce, je proto nutné hodnotit v této rovině jako pozitivní krok, tedy více pozitivně než prodej majetku. Navíc nemovitý majetek je vždy vnímán jako nejvyšší jistota, a to na vyšším stupni než „ležící“ finanční hotovost.


Pokud obec plní zakoupením předmětné nemovitosti důležitý zájem obce, není povinna ohlížet se na pojem „hospodárnost,“ protože podstatné, důležitější, jsou jiné cíle. Tyto důležité cíle je správné v důvodové zprávě, a doporučuji i v případné kupní smlouvě, identifikovat.


Tyto důležité zájmy lze identifikovat poměrně jednoznačně:
  • vlastnit nemovitost v centru obce, konkrétně zde přímo na náměstí, lze vždy pokládat za veřejný zájem jednotky územní samosprávy, protože má tak přímý vliv na vzhled náměstí, jeho technický stav apod.
  • obecně vlastnit nemovitost tohoto druhu, která objektivně umožňuje v budoucích letech plnit cíle obce v oblasti bydlení, sociální péče, školství, příjmové oblasti města (apartmány, pořádání vzdělávacích akcí apod.), je vždy možné vnímat jako vysoce pozitivní vklad pro budoucí rozvoj obce ve všech směrech, a to dokonce bez přímého konkrétního určení (to lze volit dle aktuální situace potřeb obce a jejích občanů)
  • plusem je dále její bezprostřední blízkost sídle obce – Obecnímu úřadu
  • v době finanční nejistoty je pro obec vždy jistější vlastnit a splácet nemovitost, než mít k dispozici finanční hotovost, jejíž reálná výše může doznat změn, zatímco užitná hodnota nemovitého majetku, pokud se nezvýší, zůstává minimálně stejná; jedná se tedy o progresivní ekonomickou úvahu, kterou v dnešní době volí řada subjektů
Na veřejném zasedání OZ 1.4.2021 pak zastupitelstvo rozhodlo v poměru 12 zastupitelů pro a 3 zastupitelé se zdrželi nejen o nákupu těchto nemovitostí, ale i parametrech úvěru od KB, a.s., které jsou tyto:  • výše úvěru: 68.000.000,-Kč

  • úroková sazba: 1,95% p.a.

  • splatnost: 20 let

  • zajištění: nakupovanými nemovitostmi, obecná odpovědnost obce

  • fixace úvěru: 10 let


Právě 1. dubna 2022, kdy spouštíme FB profil obce, uběhl rok od této události a je dobré si připomenout tuto záležitost, která se stala spouštěcím motorem s jediným cílem: dehonestovat vedení obce, rozdělit občany naší obce a zakrýt to podstatné. Podstatný v dubnu 2021 tak nebyl nákup hotelu, ale komunální volby v letošním roce s jediným cílem, aby nově zvolení zastupitelé mohli pohlížet jinak nejen na revizi územního plánu, ale být vstřícnější zájmům investora a developerů.


Odhlédneme li od těchto půtek, které se odehrávají všude v obcích naší země, pak negativní postoj k nákupu nemovitosti zústává jen otázkou názoru a na ten má pochopitelně každý právo. Nikoli pak na vědomě šířené pomluvy a dehonestace. Ve světle ať již růstu inflace, nárůstu cen stavebních prací a materiálu se však ukazuje, že toto rozhodnutí bylo správné.


V červnu 2021, pak obec vyhlásila záměr na pronájem tohoto hotelového komplexu a rada obce pak v srpnu vybrala nájemce, společnost s ručením omezeným Forinvest Plus z Opavy – Kateřinek, se kterým podepsala v listopadu 2021 smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání.


V polovině února letošního roku byl pak hotel znovu otevřen. Otevřen byl již pod názvem Hotel YURA Čeladná. Nejprve jen restaurace s kuchyní a od 1. března pak byl spuštěn plný hotelový provoz včetně bazénu pro veřejnost, a v měsíci květnu pak i venkovní zahrada. Dosavadní ohlasy zejména pak našich občanů jsou kladné, takže stejně spokojeni nechť jsou i návštěvníci naši krásné obce. Mně nezbývá než popřát nájemci těchto obecních prostor v této nelehké době, ať nejen jemu, jeho rodině, ale i personálu jejich elán vydrží co nejdéle. Vás všechny zvu nejen na dobrou kuchyň, dobré pivo či obsluhu, ale na obecním úřadě si můžete zakoupit welness poukazy za 150,-Kč na 2 hodiny, včetně sauny a fitness.


Přeji příjemnou návštěvu.


Pavol Lukša
Starosta obce Čeladná